Jakie obowiązki mają pracodawcy w Cieszynie?

obowiązki pracodawcyObowiązki cieszyńskich pracodawców skupiają się wokół trzech podstawowych zagadnień, a mianowicie ochrony miejsc pracy oraz zwolnień grupowych i monitorowanych. W przypadku problemów finansowych przedsiębiorstwa, pracodawca może wystąpić z wnioskiem o pomoc w utrzymaniu miejsc pracy – taka forma wspomożenia możliwa jest dzięki środkom unijnym i ma na celu zapewnienie kompleksowej ochrony miejsca pracy.

W przypadku, gdy zwolnienia okazują się niestety konieczne, należy mieć natomiast na uwadze kilka kwestii. Po pierwsze, przy zwolnieniach grupowych, pracownikom przysługują odprawy pieniężne. Jeżeli byli zatrudnieni krócej niż dwa lata – równowartość miesięcznej pensji, od dwóch do ośmiu lat – dwumiesięcznej pensji, a powyżej ośmiu lat – trzymiesięcznej pensji. Przy czym trzeba pamiętać, że odprawa pieniężna nie może finalnie przekroczyć 15krotności obowiązującej płacy minimalnej.

Wróćmy jednak do obowiązków pracodawców w Cieszynie w momencie, gdy jesteśmy ich pełnoprawnymi pracownikami. Podstawowym obowiązkiem jest poszanowanie pracownika i terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Poza tym pracodawca odpowiada za badania lekarskie, przeciwdziałanie dyskryminacji, informowanie o prawach i obowiązkach, organizację miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zaspokajanie potrzeb socjalnych, przeciwdziałanie mobbingowi, prowadzenie szkoleń, zapewnianie higienicznych warunków pracy i nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej, a także zapewnianie pierwszej pomocy.

Ważne, żeby pamiętać, jakie przysługują nam – jako pracownikom – prawa i reagować w sytuacji ich nieprzestrzegania.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.